REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WORK-LIFE§1 Definicje
1. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem, aplikacją mobilną oraz powiązanymi z nim Usługami.

2. Cena Usługi – kwota w polskich złotych (PLN) stanowiąca cenę brutto Usługi, zrealizowanej na podstawie Zlecenia, obejmująca wszystkie świadczenia należne Wykonawcy, w szczególności koszty transportu, dostawy, opakowania, montażu, ubezpieczenia, a także ewentualne należności publicznoprawne, niezależnie od podmiotu, na rzecz którego należy świadczyć, do której zapłaty zobowiązany jest Użytkownik.

3. Dane eksploatacyjne – dane zawierające oznaczenie identyfikujące Użytkownika niezbędne do nawiązania lub rozwiązania Umowy, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny Użytkownika, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Panel Administracyjny – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Usługodawcę

na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Administratora.

5. Polityka Prywatności – dokument przyjęty przez Usługodawcę i dostępny w Serwisie nieodpłatnie, opisujący szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Rejestracja – procedura podania za pośrednictwem formularza w Serwisie lub w aplikacji mobilnej danych, tj. adres e-mail i hasło oraz potwierdzenie ich w ramach weryfikacji adresu e-mail.

8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.work-life.pl lub aplikacja mobilna WORK-LIFE za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać rejestracji oraz zawierać Umowy.

9. Umowa – umowa zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług.

10. Usługa – wszelkie Usługi, niezależnie od ich liczby, charakteru i treści wykonanie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Zlecenia.

11. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, działający jako: Paweł Łakomski I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C. zamieszkały przy ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia oraz Michał Baran I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C., zamieszkały przy ul. Wassowskiego 6/2a 80-225 Gdańsk, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą WORK-LIFE S.C., ul. Legionów 112D/52, 81-472 Gdynia, o numerach identyfikacyjnych: NIP: 5862315193, REGON: 366626606.

12. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę, będąca jej beneficjentem.

13. Wykonawca – podmiot świadczący usługi wedle swojej właściwości i charakteru prowadzonej działalności, zobowiązany przez Usługodawcę do określonego świadczenia na rzecz Użytkownika lub sam Usługodawca.

14. Zlecenie – oświadczenie woli Użytkownika obejmujące rodzaj oraz zakres zlecanego działania Wykonawcy, a także ewentualnie przekazane rzeczy, co do których ma być wykonana Usługa.§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów, korzystania z Usług Serwisu WORK LIFE, dostępnego pod adresem internetowym www.work-life.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu.

3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom bezpłatnie na Serwisie oraz w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Rejestracja nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika.

5. Warunkiem skorzystania z Usług jest dokonanie prawidłowej Rejestracji oraz złożenie Zlecenia za pośrednictwem Serwisu.

6. Z chwilą Rejestracji dla Użytkownika tworzony jest Panel Administracyjny, w ramach którego może on składać Zlecenia, sprawdzać status realizacji złożonych Zleceń, uzyskać pomoc w najczęściej występujących problemach, a także zarządzać wprowadzonymi przez niego danymi, widocznymi dla Usługodawcy. Dostęp do Panelu Administracyjnego może nastąpić po ustanowieniu przez Użytkownika hasła uwierzytelniającego oraz podaniu adresu e-mail.

7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, świadczonych przez Usługodawcę, to: a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), b) urządzenie podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: aktualna wersja przeglądarki internetowej, monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript, c) telefon komórkowy z aktywnym wysyłaniem i odbieraniem wiadomości tekstowych SMS, pracujący w ramach standardu GSM oraz z możliwością pobrania aplikacji mobilnej, d) połączenie z siecią Internet, e) bieżące aktualizowanie aplikacji mobilnej WORK-LIFE. 8. Usługodawca zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Serwisowi WORK-LIFE przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu oraz aplikacji mobilnej WORK-LIFE, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu, strony internetowej Serwisu, poszczególnych elementów Serwisu, a także do Regulaminu, Polityki Prywatności oraz znaków towarowych (a w szczególności znak „WORK-LIFE”). Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

10. Świadczenie Usług poprzez Serwis ma charakter bezterminowy. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. Użytkownik powinien przesłać swe oświadczenie na dane wskazane w §1 ust. 11 Regulaminu, na adres mailowy: biuro@work-life.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Złożenie powyższego oświadczenia może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

11. Usługodawca wraz z momentem otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Panelu Administracyjnego Użytkownika.

12. Usunięcie Panelu Administracyjnego następuje wyłącznie wskutek rozwiązania Umowy, w trybie wskazanym w Regulaminie.

13. Usługodawca może usunąć Panel Administracyjny Użytkownika bez jakiegokolwiek uprzedzenia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Panelu Administracyjnego, jeśli stwierdzi, iż: a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Politykę Prywatności, b) Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, c) jeśli Użytkownik nie zalogował się ani razu na konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania.§3 Rodzaje i zakres świadczonych Usług w ogólności
1. Stronami Umowy pozostają zawsze Usługodawca i Użytkownik.

2. Umowa, jak również Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne, Użytkownik jest zobowiązany jedynie do zapłaty Ceny Usługi za Usługę będącą przedmiotem Umowy.

3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zakupić następujące Usługi: a) Usługa pralni, b) Usługa myjni, c) Usługa zakupu kwiatów, d) Usługa research, e) Usługa zadania, f) Usługa zakupów.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania Usługi, jeżeli: a) nie będzie to możliwe w momencie złożenia Zlecenia przez Użytkownika, przy użyciu dostępnych Usługodawcy lub Wykonawcom środków technicznych i posiadanej wiedzy, b) zlecenie jest niepełne, dotknięte jest wadą lub godzi w interesy Usługodawcy. 5. Warunki świadczenia usług określają wyłącznie Wykonawcy. Sposób dostępu do treści regulaminów określają Wykonawcy. W przypadku zawarcia Umowy, Usługodawca, w imieniu Wykonawcy, dostarczy Użytkownikowi regulamin lub warunki świadczenia Usług utrwalone innej formie i inne wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty, chyba, że dokumenty te zostały już dostarczone Użytkownikowi przez Wykonawcę.

6. Usługodawca zapewnia możliwość dokonania Zlecenia całodobowo za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej. Zlecenia jednakże będą realizowane w godzinach 8:00-18:00 oraz w godzinach pracy poszczególnych Wykonawców, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na terenie całego Trójmiasta.

8. Użytkownik ma prawo skorzystać z Usług dowolną liczbę razy, będąc za każdym razem obowiązanym do uiszczenia Ceny Usługi za każdą Usługę zrealizowaną na podstawie Zlecenia. Koszty dodatkowe, naliczone przez Wykonawcę (np. transportu, dostawy i inne koszty operacyjne), ponosi Użytkownik i koszty te są wliczane do Ceny Usługi.§4 Wykonanie zlecenia oraz prawo odstąpienia od Umowy
1. Przekazanie Zlecenia Usługodawcy przez Użytkownika następuje za pomocą Panelu Administracyjnego.

2. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pomocą powiadomienia Push.

3. Przekazanie Zlecenia przez Użytkownika, jeżeli jego skutkiem ma być zawarcie umowy dotyczącej wykonania Usługi, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy pełnomocnictwa szczególnego do dokonania określonej w Zleceniu czynności prawnej, której wykonanie jest zastrzeżone pod warunkiem uzyskania zgody od Użytkownika, niezależnie od tego czy zostanie udzielona uprzednio czy następczo w stosunku do rozpoczęcia świadczenia. 4. Użytkownik w każdej chwili może odwołać wykonanie Usługi lub zmienić czas jej wykonania na inny dostępny termin, o ile wykonanie Zlecenia nie zostało rozpoczęte.

5. Jeżeli potwierdzenie Zlecenia przez Usługodawcę nie nastąpiło w ciągu 24 godzin w czasie pracy wskazanym w Regulaminie  od dnia złożenia Zlecenia lub jego realizacja opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownik ma prawo do odwołania Zlecenia, choćby realizacja Usługi została rozpoczęta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ze specyficznego lub złożonego charakteru Usługi Wykonawca określił inny termin spełnienia świadczenia, o czym poinformowano Użytkownika.

6. Użytkownikowi przysługuje prawdo do odwołania Zlecenia na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem Usług, z których specyfiki wynika, iż są realizowane niezwłocznie oraz w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, sytuacji o których mowa w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz wypadków wskazanych w Regulaminie.

7. Z zastrzeżeniem postanowienia powyższego, Użytkownik może odwołać Zlecenie przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

8. Jeżeli w ramach Usługi Użytkownik zobowiąże Usługodawcę do dokonania określonej czynności prawnej, jej odwołanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy lub inne równoważne prawo odwołania oświadczenia woli gwarantowane przez Wykonawcę.

9. Odstąpienie od Umowy może zostać wykonane za pomocą formularza odstąpienia od Umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§5 Płatności za Usługi
1. Płatność za Usługę jest dokonywana przez Użytkownika z góry.

2. W celu zlecenia Usługi, Użytkownik za pomocą udostępnionych form płatności z góry doładowuje swoje konto utworzone w Panelu Administracyjnym, z którego każdorazowo pobierane będą środki za Usługę.

3. Dopuszczalne formy płatności to: a) płatności elektroniczne w ramach systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Usługodawcę.

4. Uiszczenie płatności przez Użytkownika poczytuje się za zgodę na wykonanie Usługi. < W przypadku braku woli wykonania Usługi po stronie Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.

5. Usługodawca wyda Użytkownikowi dokument księgowy otrzymany od Wykonawcy, stanowiący dowód zawarcia Umowy. Dowód ten wysyłany będzie droga elektroniczną. Użytkownik w procesie składania Zlecenia, a także w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano Usługę, może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego lub innego dowodu zawarcia Umowy.§6 Odpowiedzialność
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach i w granicach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za następstwa podjętych przez Użytkowników działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również za prawdziwość i rzetelność podawanych przez Użytkowników informacji oraz za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje zakupy. Urządzenia te powinny spełniać standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Roszczenia Użytkownika, związane z wykonaniem Usług, powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy poprzez procedurę reklamacyjną opisaną w §7 Regulaminu.

4. W przypadku przekazania Usługodawcy mienia ruchomego, Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad rzeczą i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, skutkujące powstaniem szkody w rzeczy, jej utratą lub zmniejszeniem jej wartości, a także ponosi odpowiedzialność w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, w szczególności w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.§7 Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług, w szczególności kwestii związanych z realizacją Zleceń.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem biuro@work-life.pl lub w formie pisemnej pod adresem pod adresem: ul. Legionów 112D/52, 81-472 Gdynia.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji, chyba że Użytkownik zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w inny sposób.

7. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Usługodawca przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.§8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych Użytkownika Wykonawcy w celu wykonania Umowy.

2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, a także dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (Dane eksploatacyjne).

3. W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, w momencie składania Zlecenia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usługi. Dane osobowe mogą być udostępnianie Wykonawcom jako odbiorcom danych do przetwarzania w niezbędnym zakresie, wyłącznie w celu wykonania usługi oraz Umowy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich podanie stanowi warunek zawarcia Umowy. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.

5. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Po zakończeniu korzystania z Usług, Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród udostępnionych wcześniej danych, które są niezbędne: a) do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, b) do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika, c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, d) i dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.

7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia organom państwowym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia przez nie postępowań.

8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, a także zakres uprawnień przysługujących Użytkownikom oraz sposób ich realizacji określa Polityka Prywatności.§9 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie organy sądownictwa.

2. Wszelkie spory związane Usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby dla miejsca spełnienia Usługi.

3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, które będą skuteczne po upływie 14 dni od poinformowania Użytkownika w postaci stosownego komunikatu w Serwisie.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za bezskutecznie i nieważne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają skuteczne i ważne.

5. Do usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2019 r.