POLITYKA PRYWATNOŚCIWłaścicielem serwisu usługowego www.work-life.pl jest Paweł Łakomski I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C. zamieszkały przy ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia oraz Michał Baran I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C., zamieszkały przy ul. Wassowskiego 6/2a 80-225 Gdańsk, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą WORK-LIFE S.C., ul. Legionów 112D/52, 81-472 Gdynia, o numerach identyfikacyjnych: NIP: 5862315193, REGON: 366626606. Spółka oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez użytkowników odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie RODO. Informacje szczegółowe o administrowaniu danymi osobowymi zawiera poniższa polityka prywatności (dalej jako: Polityka prywatności). Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie RODO, uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Paweł Łakomski I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C. zamieszkały przy ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia oraz Michał Baran I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C., zamieszkały przy ul. Wassowskiego 6/2a 80-225 Gdańsk, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą WORK-LIFE S.C., ul. Legionów 112D/52, 81-472 Gdynia, o numerach identyfikacyjnych: NIP: 5862315193, REGON: 366626606.

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

Administrator - Paweł Łakomski I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C. zamieszkały przy ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia oraz Michał Baran I. WORK-LIFE II. WORK-LIFE S.C., zamieszkały przy ul. Wassowskiego 6/2a, 80-225 Gdańsk, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą WORK-LIFE S.C., ul. Legionów 112D/52, 81-472 Gdynia, o numerach identyfikacyjnych: NIP: 5862315193, REGON: 366626606.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji. Użytkownik, Użytkownicy -- oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez WORK-LIFE. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Rozporządzenie lub RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Serwis - oznacza stronę internetową prowadzoną pod adresem: http://www.work-life.pl/ lub aplikację mobilną WORK-LIFE.

2. Dane osobowe
Korzystając z usług WORK-LIFE Użytkownik zgadza się na dobrowolne podanie oraz przetwarzanie danych przez Serwis niezbędnych do realizacji usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę WORK-LIFE w szczególności: a) na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia do:

- realizacji usług,

- odpowiedzi na zapytania,

- archiwizacji,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

- marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Użytkownika,

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, aby umożliwić ustalenie zaistnienia i rozmiarów ewentualnej szkody,

- prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.

c) na podstawie odrębnej zgody:

- marketingu bezpośredniego usług WORK-LIFE oraz marketingu bezpośredniego usług wykonawców, przy czym Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, powiadomienie, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer), reklam w wyszukiwarkach internetowych, kanałach social media oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili),

- marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.work-life.pl,

- analiz preferencji lub zainteresowań Użytkownika, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi Użytkownik posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych).

Na podstawie tworzonego profilu Użytkownika Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań Użytkownika. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika. W celu dokonania rozliczeń finansowych Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury VAT. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane w tym zakresie będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury VAT, uwzględniane są w prowadzonej przez Administratora dokumentacji księgowej, w związku z czym, dane Użytkowników będą w tym zakresie przetwarzane przez czas, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych np. PUODO. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez cały okres posiadania konta w Serwisie w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Dane osobowe Użytkowników zostają zanonimizowane lub spseudonimizowane, z wyjątkiem następujących danych: historia zamówień. Po upływie 5 lat od anonimizacji lub pseudonimizacji, wszystkie dane zostają usunięte. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

3. Prawa osoby, której dotyczą Dane osobowe:
Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia Danych osobowych przekazanych WORK-LIFE. W szczególności Użytkownikowi przysługują prawa do: a) dostępu do treści swoich Danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania od Administratora usunięcia danych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów,

h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych., Prawa powyższe można zrealizować poprzez zgłoszenie dyspozycji mailowo na adres:

biuro@work-life.pl.pl

4. Zakładanie konta
Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zgadza się na dobrowolne podanie Danych Osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakładając konto, Użytkownik otrzymuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych od firmy WORK - LIFE i serwisów partnerskich. Zgoda taka nie jest wymagana do korzystania z usług Serwisu. Dostęp do konta Użytkownika w Serwisie chroniony jest hasłem. Hasło jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać i zmienić w każdej chwili. W przypadku utraty hasła przez Użytkownika system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu Użytkownika. Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych uwierzytelniających oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

5. Pliki Cookies
Dane typu Cookies są zbierane przez WORK-LIFE w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania z Serwisu. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników i zapewniają Użytkownikom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji, co pozwala na to, że Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu. Dane zawarte w plikach typu Cookies służą także celom statystycznym oraz optymalizacji użyteczności strony. Cookies są wykorzystywane przez WORK-LIFE do prowadzenia Serwisu np. w celu generowania statystyk oglądalności strony za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych dostawców zewnętrznych takich jak Google Analytics, który nie wiąże posiadanych o Użytkowniku danych, jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi. Każdy Użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody monitorowanie aktywności w witrynie, może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki Cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystywane są pliki typu Cookies, należy przeczytać politykę Google dotyczącą wyświetlania reklam: www.google.com/policies/technologies/cookies/ W razie problemów z wyłączeniem plików Cookies, Użytkownik może skorzystać z instrukcji dostępnej pod adresem: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/ lub może skontaktować się z serwisem pod adresem: biuro@work-life.pl

6. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. Może to nastąpić np. na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa konsumentów lub usług świadczonych drogą elektroniczną. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.04.2019 r.